Home > C'est La Vie > 小新怎么办?

小新怎么办?

September 20th, 2009

公元2009年7月29日,有个贱人贱贱的问:“ 我说的是假如喔… 假如有一天臼井仪人死掉了,《蜡笔小新》怎么办…小新还会生存么.. – -|”.(http://tieba.baidu.com/f?kz=616672915)

公元2009年9月19日,“日本警方于19日早上在群马县的山中找到一具男尸,从衣服辨别,死者正是《蜡笔小新》的作者臼井仪人。”.(http://ent.163.com/09/0919/17/5JJDESK600031H2L.html)

小新还会生存么?

C'est La Vie , ,

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.